Perceptually motivated restoration of highly degraded audio signals

Image
GAČR
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
20-29009S
Hlavní řešitel
Popis

Restaurace vysoce degradovaných audiosignálů představuje v současné době živé pole výzkumu. Rekonstrukce chybějících, saturovaných nebo kvantovaných vzorků audio signálu však byla ve spojení s psychoakustikou dosud studována pouze okrajově. Projekt poskytne nové modely a techniky pro restaurování a kompresi audiosignálů, což povede k výraznému zlepšení perceptuální kvality restaurovaného zvuku ve srovnání se stávajícími postupy. Nové
techniky budou založeny na konvexní a nekonvexní optimalizaci a budou součástí univerzálního teoretického rámce. Kvalita restaurace bude hodnocena s využitím jak perceptuálně motivovaných objektivních indikátorů, tak pomocí formálních poslechových testů. Experimentální část bude hledat odpověď na otázku, zda simultánní ukládání podvzorkovaných a kvantovaných dat v časové i transformované doméně může vést k nové strategii pro kódování
zvuku. Výsledky projektu tedy kromě základního výzkumu naznačí, zda by tyto nové techniky mohly být v budoucnu aplikovatelné v praxi.

Druh projektu
Základní výzkum