Národní ústav pro neurologický výzkum

LX22NPO5107
Hlavní řešitel
Popis

V souvislosti s dramaticky se prodlužujícím průměrným věkem populace a celosvětovým nárůstem výskytu neurologických, a především neurodegenerativních chorob, s dosud nevyjasněnou etiologií a patogenezí, a neexistující preventivní či kauzální terapií, vzrůstá naléhavá potřeba jejich soustředěného výzkumu. Tento imperativ je o to významnější, že zdravotní a ekonomický dopad na naši společnost bude v následujících dekádách enormní. Proto je jednoznačně nutný rozvoj nezbytných složek výzkumu neurodegenerace v oblastech klinických, zobrazovacích, elektrofyziologických, molekulárně genetických, biochemických a neuropatologických markerů, etiopatogenetických mechanismů a experimentálních terapií.

Téma neurodegenerace je v současné době aktuální zejména v souvislosti s pandemií COVID-19, která vedle interních komorbidit je spojena s rizikem rozvoje následných neurologických a psychiatrických onemocnění. Paralela se španělskou chřipkou, po které následoval epidemický výskyt von Economo encefalitidy s prudkým nárůstem postencefalitického parkinsonismu, jenž po letech přišel jako další devastující vlna, jsou proto historicky varovným příkladem. Porucha čichu spojené s infekcí COVID-19 nápadně připomínají prodromální stádium sporadické Parkinsonovy nemoci, která je s poruchou čichu neodmyslitelně spojena. První výzkumy skutečně naznačují, že COVID-19 patří mezi neurotropní viry s potenciálem neurodegenerativní procesy iniciovat.

Neurodegenerativní mechanismy nejsou příčinou jen známých neuropsychiatrických onemocnění jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova nemoc, ale je známo že se zásadním způsobem uplatňují během epileptogeneze, při vzniku schizofrenie, u geneticky podmíněných neurovývojových poruch dětského věku nebo dokonce jako důsledek opakovaných kraniotraumat spojených s kontaktními sporty. Naší povinností je proto hledat a rozpoznat potenciální biomarkery neurodegenerace s cílem poznat neuropatologické procesy, které je způsobují nebo modifikují. U neurodegenerativních onemocnění běžně dochází k akumulaci agregovaných proteinů, které se postupně šíří nervovým systémem podobně jako u prionových chorob. Současná věda již nabízí nástroje (např. RT-QuIC), kterými je možné detekovat schopnost abnormálních proteinů indukovat konformační změny nativních proteinů, což vede k rozpoznání neurodegenerativních procesů již v prodromálním stádiu. Projekt proto usiluje o zavedení podobných moderních metod do výzkumu vybraných neurologických onemocnění včetně postcovidového syndromu, a o zvýšení kvality základního a aplikovaného výzkumu doplněním a modernizací infrastruktury zúčastněných pracovišť a zároveň adekvátním zvýšením výzkumného potenciálu díky strategickému doplnění příslušných týmů.

Klíčová slova
neurodegenerativní choroby
poruchy pohybu
kognitivní poruchy
neurovývojové poruchy
Parkinosonova choroba
demence
Alzheimerova choroba
dětská mozková obrna
epilepsie
autismus
Druh projektu
Aplikovaný výzkum