SegDWT

Pod zkratkou SegDWT (či alternativně SegWT, SegDTWT) sdružujeme algoritmy tzv. segmentované waveletové transformace v diskrétním čase. Tyto algoritmy jsou schopné vypočítat přesné waveletové koeficienty signálu po jeho segmentech. Pro jednodimenzionální signály to tedy znamená, že není nutné je znát předem, čehož důsledkem je mimo jiné možnost zpracovávat signály v reálném čase. Ve dvou dimenzích to zase může znamenat, že koeficienty obrazu je možné získat pomocí paralelních výpočtů.
Metody jsou zcela univerzální co se týká:

Publikované práce a články, které mají spojitost s algoritmy (většina ke stáhnutí v sekci Publikace).

  1. PRŮŠA, Z.: Segmentwise Discrete Wavelet Transform. Dizertační práce, Vysoké učení technické v Brně, 2012. Software a data (250 MB), viz popis na str. 103.
  2. RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z.; KONCZI, R.: VST Plugin Module Performing Wavelet Transform In Real-time. In Proceedings of the 15th International Conference on Digital Audio Effects DAFx12. 2012.
  3. PRŮŠA, Z.: Vícerozměrná segmentová waveletová transformace: doktorská dizertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012. V přípravě. Vedoucí práce Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
  4. PRŮŠA, Z.; RAJMIC, P. Real-Time lifting wavelet transform algorithm. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 3, s. 53-59. ISSN: 1213- 1539.
  5. PRŮŠA, Z.; RAJMIC, P. Parallel Implementation of 2D Forward Discrete Wavelet Transform on multicore CPUs. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 112, s. 1-7. ISSN: 1213- 1539.
  6. RAJMIC, P. Algorithms for Segmentwise Computation of Forward and Inverse Discrete- time Wavelet Transform. Journal of Concrete and Applicable Mathematics, 2010, roč. 8, č. 3, s. 1-15. ISSN: 1548- 5390.
  7. RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z. Podrobná studie algoritmu pro výpočet waveletové transformace v diskrétním čase. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 113, s. 1-18. ISSN: 1213- 1539.
  8. RAJMIC, P.: Využití waveletové transformace a matematické statistiky pro separaci signálu a šumu: Doktorská dizertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2004. 106 s. Vedoucí práce Prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

SegDWT pro jednorozměrné signály

Algoritmy můžeme podle použití rozdělit na dva typy:

Vyvojová schémata: dopředná offline transformace, zpětná offline transformace, transformace v reálném čase.

Implementace v MATLABu

Implementace v C++

Programy v C++ představují z větší části přepis matlabovských souborů:

Snímek obrazovky – grafické uživatelské rozhraní plugin modulu. Levá část odshora – Gain určuje celkové zesílení signálu, Wavelet umožňuje vybírat waveletový filtr, Depth definuje hloubku waveletové dekompozice, Process definuje operaci s waveletovými koeficienty.

SegLWT pro jednorozměrné signály

Lifting schéma je polyfázové vyjádření waveletové banky filtrů, které má několik výhod. Princip výpočtu waveletových koeficientů je ale odlišný (a složitější), což vyžaduje nový přístup k segmentovému výpočtu, proto zavádíme samostatné označení SegLWT (segmented lifling wavelet transform).

Implementace v Matlabu

Zdrojový kód v MATLABu pro SegLWT. (Autor Z. Průša)

SegDWT pro obrazové signály

Tyto algoritmy slouží v případech, kdy je třeba po segmentech (tj. blocích) provést transformaci obrazu, a to tak, aby nevznikly blokové artefakty. Obraz obvykle známe celý předem, a tak se otevírá možnost paralelního výpočtu na více jádrech/procesorech/stanicích. Bloky mohou být obdélníky libovolného rozměru.

Implementace v C++ pomocí Intel TBB

Pro paralelizaci výpočtů byla využita knihovna Intel Threading Building Blocks. Algoritmus vychází z tzv. separability waveletové transformace. Čím větší je velikost obrazu, tím vyšší časovou úsporu paralelizace přinese. Archiv obsahující programy i článek s popisem jsou k dispozici ke stažení zde. (Autor Z. Průša)

SegDWT pro n-rozměrné signály

Algoritmus SegDWT je díky separabilitě DWT možné použít na jakkoliv-rozměrný signál. Viz dizertaci Zdeňka Průši a příslušná data a programy.

Poznámky

Všechny programy jsou šířeny pod licencí GNU General Public Licence.

Poděkování patří Grantové agentuře České republiky, za jejíž podpory ve formě grantu č. 102/06/P407 část této práce vznikla.